Opetustarjonta

Muskatti tarjoaa musiikkia lapsille ja nuorille monialaisesti. Meiltä löytyy muskarit, soitin- ja musavalmennusta, yksityisopetusta, pop-lauluryhmiä ja bänditoimintaa . Alta löydät tarkempaa tietoa opetustarjonnasta:

Muskarit ja kuvismuskari

Muskariryhmien toiminta on kokonaisvaltaista taidekasvatusta mukana musiikki, liike sekä kuvataiteellinen ilmaisu höystettynä saduilla sekä teatterin eri muodoilla.

Lue lisää >

Musavalmennus

6-10-vuotiaille tarkoitettussa musiikkivalmennuksessa tehdään monipuolisesti yhteismusisointia, soittoa, laulua, liikettä, draamaa sekä kuvallista ilmaisua.

Lue lisää >

Soitinvalmennus ja kokeileva soitinvalmennus

Soitinvalmennus on 6-11-vuotiaille tarkoitettua pienryhmäopetusta valitun soittimen kanssa. Soitinvaihtoehtoina ovat: kantele, kitara, basso, piano, rummut, viulu, nokkahuilu ja ukulele.

Lue lisää >

Bändi

Musisoidaan ja lauletaan yhdessä. Harjaannutetaan yhteismusisoinnin avulla toisten huomioimista ja kuuntelua. Musaluokka on jatkoa musavalmennukselle ja antaa valmiuksia bändisoittoon.

Lue lisää >

Pop-lauluryhmät

Pop-lauluryhmät eri ikäisille 11-vuotiaista aikuisiin. Pop-lauluryhmissä harjoitellaan äänenkäyttöä pienryhmässä, opitaan äänenavausta ja lämmittelyä ja sen tärkeys laulamisessa.

Lue lisää >

Yksityisopetus

Muskatissa saa yksityisopetusta niin laulussa kuin eri instrumenttien soitossa: piano, kitara, rummut, basso, viulu, kantele, ukulele.

Lue lisää >

Muskarit

Muskariryhmien toiminta on kokonaisvaltaista taidekasvatusta mukana musiikki, liike sekä kuvataiteellinen ilmaisu höystettynä saduilla sekä teatterin eri muodoilla. 

0-3-vuotiaiden muskareissa opetukseen lapsen kanssa osallistuu lapsen vanhempi tai muu aikuinen. Muskareissa opitaan yhdessäoloa laulaen ja soittaen eri rytmisoittia kuten kapuloita, rumpuja, shakereita sekä ksylofoneja. Näin kehitetään rytmiikkaa, melodian tunnistusta ja kasvatetaan lauluvarastoa. Liikutaan ja leikitään yhdessä laulujen ja musiikin mukana. Erilaiset rekvisiitat elävöittävät yhteistä musisointihetkeä. Musiikki siirretään myös kuvataiteelliseen ilmaisuun. Ryhmissä rohkaistaan vanhempia toimimaan aktiivisesti lapsen kanssa ja olemaan hänelle mallina.

(45 min/vko, 15 opk/lukukausi, 8-10 lasta/ryhmä)

4-5-vuotiaiden muskariryhmiin lapset osallistuvat ilman aikuista. Alussa aikuinen voi kuitenkin olla mukana, jos on tarvetta. Ryhmässä opitaan sosiaalisia taitoja musisoiden laulamalla ja soittamalla yhdessä. Opitaan uusia lauluja ja käytetään jo valmiiksi opittuja lisäten lasten soittosäestystä lauluihin rytmisoittimilla ja Orff-soittimilla (ksylofonit, metallofonit). Rytmi, muoto, harmonia, melodia, voimakkuus ja sointiväri tulevat tutuiksi laulaen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen. Musiikki siirretään myös kuvataiteelliseen ilmaisuun.

(45 min/vko, 15 opk/lukukausi, 8-10 lasta/ryhmä)

Kuvismuskari on tarkoitettu 6-10-vuotiaille lapsille. Kuvismuskarissa musiikkia ilmaistaan kuvataiteiden välityksellä. Samalla opitaan erilaisia tapoja tehdä kuvataidetta ja opitaan uusia tekniikkoja. Tehdään pidempi kestoisia kuvataideprojekteja, joihin liittyy myös musiikki. Kuvismuskariryhmissä opitaan käyttämään omaa lauluääntä luontevasti, ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen, liikkuen sekä ryhmässä että myös yksin. Ryhmässä käytetään soittimina Orff-soittimia sekä rytmisoittimia. Ryhmässä tutustutaan yhteismusisointiin ja musiikin perusteiden alkeisiin. Esiintymis- ja kuuntelukokemuksia järjestetään konserttien kautta.

(45 min/vko, 15 opk/lukukausi, 8-10 lasta/ryhmä)

Musavalmennus

6-10-vuotiaille tarkoitetuissa musavalmennusryhmissä opitaan käyttämään omaa lauluääntä luontevasti, ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen, liikkuen sekä ryhmässä että myös yksin. Ryhmässä käytetään soittimina Orff-soittimia, rytmisoittimia sekä soitinvalmennuksen soittimia mahdollisuuksien mukaan (piano, kitara, kannel, rumpu). Ryhmässä tutustutaan yhteismusisointiin ja musiikin perusteiden alkeisiin. Esiintymis- ja kuuntelukokemuksia järjestetään konserttien kautta. Musiikkia ilmaistaan myös kuvataiteiden välityksellä.

(45 min/vko, 15 opk/lukukausi, 8-10 lasta/ryhmä)

Soitinvalmennus

Soitinvalmennus on tarkoitettu 6-11-vuotiaille lapsille. Soitinvaihtoehtoina ovat kantele, nokkahuilu, viulu, kitara, piano ja rummut.

Soitinvalmennus on pienryhmäopetusta valitun soittimen kanssa. Valmennuksessa opitaan instrumentin käsittelyä opettajan avulla, etsitään luonteva soittotapa ja harjaannutaan hyvään soittoasentoon. Kehitetään instrumentin soiton tekniikka helpoilla soittokappaleilla ja opitaan lukemaan helppoa nuottitekstiä, harjoitellaan esiintymistä ja yhteismusisointia. Itsenäinen kotiharjoittelu on tärkeää oppimisen kannalta.

(20 min tai 30 min/vko, 15 opk/lukukausi, 2 tai 3-6 oppilasta/ryhmä)

Kokeileva soitinvalmennus

Kokeileva soitinvalmennus on tarkoitettu 6-11-vuotiaille lapsille. Kokeilevassa soitinvalmennuksessa tutustutaan bändisoittimiin, kateleeseen ja viuluun.

Kokeileva soitinvalmennus on pienryhmäopetusta soittimien kanssa. Tutustutaan ja opitaan eri instrumentin käsittelyä opettajan avulla lukuvuoden aikana. Etsitään itselle sopivaa ja mielenkiintoista instrumenttia tutustumalla bändisoittimiin: piano, kitara, basso, rummut sekä niiden lisäksi viulu ja kantele.

(20 min tai 30 min/vko, 15 opk/lukukausi, 2 tai 3-6 oppilasta/ryhmä)

Bändi

8-vuotiaat ja sitä vanhemmat

Bändissä harjoitellaan oman soittimen käyttöä ohjatusti ja itsenäisesti. Opetellaan muut huomioon ottavaa musisointia toisen soittajien ja laulajien kanssa. Valmistetaan yhteisesti esitettävää ohjelmistoa, jolloin myös nuotinlukutaito ja rytmiikka kehittyy. Tutustutaan oman soittimen lisäksi myös muihin bändisoittimiin. Opitaan vastuunkantamista niin harjoituksissa kuin esiintymisissä. Harjaannutetaan konserttien ja muiden esiintymisien kautta luontevaa esittämistä. Kotiharjoittelu on tärkeä osa bändimusisointia.

(45min/vko, 15 opk/lukukausi, 4-6 oppilasta/bändi)

Pop-lauluryhmät

11-14-vuotiainen pop-lauluryhmässä harjoitellaan äänenkäyttöä pienryhmässä, opitaan äänenavausta ja lämmittelyä ja sen tärkeys laulamisessa. Opetellaan yhdessä tervettä äänenkäyttöä. Harjoitellaan yhteistä ohjelmistoa ja mahdollisuuksien mukaan myös pientä stemmalaulantaa. Opitaan tunnistamaan pop-laulun eri tyylejä kuuntelutehtävien avulla. Perehdytään myös laulujen teksteihin ja tulkintaan. Itsenäinen harjoittelu on tärkeää.

(30min/vko, 15opk/lukukausi, 3-6-oppilasta/ryhmä)

15-18-vuotiaiden pop-lauluryhmässä harjoitellaan äänenkäyttöä pienryhmässä, opitaan äänenavausta ja lämmittelyä ja sen tärkeys laulamisessa. Opetellaan yhdessä tervettä äänenkäyttöä. Harjoitellaan yhteistä ohjelmistoa ja opetellaan myös stemmalaulantaa. Valitaan myös oma kappale, jota harjoitellaan. Perehdytään myös laulujen teksteihin ja niiden tulkintaan. Harjoitellaan mikrofonin käyttöä ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan bändien musisointiin laulajina. Opitaan tunnistamaan pop-laulun eri tyylejä eri artisteja kuunnellen. Kehitetään nuotinlukutaitoa ja musiikin teorian tuntemista. Itsenäinen harjoittelu on tärkeää.

(45min/vko, 15 opk/lukukausi, 4-6 oppilasta/ryhmä)

Aikuisten pop-lauluryhmässä tehdään äänenkäytön harjoituksia pienryhmässä. Opitaan äänenavauksen ja lämmittelyn tärkeys laulamisessa. Opetellaan yhdessä tervettä äänenkäyttöä. Harjoitellaan ryhmässä laulamista ja opetellaan stemmalaulantaa yhteisten kappaleiden kautta. Valitaan myös oma kappale, jota harjoitellaan.

Perehdytään valittujen kappaleiden sanoituksiin ja niiden tulkintaan. Mietitään ja harjoitellaan omaa tulkintaa ja se esille tuomista laulamisessa.

Opitaan tunnistamaan eri tyylilajeja pop-musiikissa. Kehitetään nuotinlukutaitoa ja musiikin teorian tuntemista. Itsenäinen harjoittelu on tärkeää.

(45 min/vko, 15 opk/lukukausi, 4-5 oppilasta/ryhmä)

Yksityisopetus

Muskatissa saa yksityisopetusta niin laulussa kuin eri instrumenttien soitossa: piano, kitara, rummut, basso, viulu, kantele, ukulele.

Yksityisopetusta järjestetään Muskatilla kaikenikäisille. Nuorimmat noin 6-vuotiaita. Yksityisopetuksessa keskitytään instrumentin soittamisen ja laulutekniikan kehittämiseen, sekä luontevan soittotavan ja laulutavan löytämiseen. Kehitetään korvakuulolta ja tempossa soittamista ja laulamista opettajan avustuksella. Valmistellaan esitettävää ohjelmistoa. Kehitetään nuotinlukutaitoa ja musiikin teorian tuntemista. Yksityisopetuksessa harjoittelun peruselementit: säännöllisyys, monipuolisuus ja itsenäinen opiskelu kotona.

(20/30 tai 40min/vko/15 opk/lukukausi)